AskovFonden er netop vendt hjem fra Folkemødet, hvor vi i partnerskab med Den Sociale Kapitalfond, Poul Schmith Kammeradvokaten og Den Sociale Investeringsfond indbød til 11 forskellige debatter og events, som alle havde fokus på kvalitet i sociale velfærdsløsninger.

Sammen har vi debatteret, hvordan vi løser de største sociale udfordringer i Danmark og spurgt førende stemmer på socialområdet, hvad de ser som Danmarks største sociale udfordringer, og hvad der er mulige løsninger.

Der skal systemiske forandringer til

Ulighed, ikke mindst i livschancer, og viden om hvad, der skaber forandring for det enkelte menneske blev nævnt som afgørende faktorer. Ligesom fortællingen om komplekse borgere fastholder mennesker i en sårbar position. Vi skal kigge på hvilke systemiske forandringer, der skal til frem for at fremhæve mennesket som problemet.

”Mennesker er ikke problemet. Mennesker viser problemer, som vi i fællesskab skal løse.” – Trine Torp, medlem af Folketinget, Socialistisk Folkeparti

AskovFondens direktør Helle Øbo fremhævede, hvordan vores brugere oplever, at det aldrig har været sværere at få den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt, end det er i dag. Hvilket Mai Mercado, gruppeformand, Det Konservative Folkeparti også underbyggede: ”Vi er nødt til at nedbryde den høje tærskel for at få hjælp, fordi man bliver slået hjem hver gang.”

Det kræver en tidlig og forebyggende indsats, hvis vi som menneske skal bryde med vores sociale ophav, men underprioritering af området og manglende viden om effekt har medført, at der famles for meget på socialområdet, berettede politikerne.

Frivillige fællesskaber blev fremhævet som forandringsnøgle til at hjælpe mennesker på kanten af samfundet ind i fællesskabet. Vi skal prioritere og blive bedre til at samarbejde på tværs af civilsamfund og kommune. Et samarbejde, der altid skal tage udgangspunkt i det enkelte menneske. Eva Kjer Hansen, medlem af Folketinget og fhv. minister, Venstre stillede spørgsmålet: ”Hjælper vi borgerne med de problemer, de har?”

”Vi skal være meget mere serviceorienterede. Det hedder serviceloven.” – Helle Øbo, adm. direktør, AskovFonden

Fokus på det der virker

Vi debatterede, hvordan vi hjælper børn, der lever i voldsramte familier, og investeringschef i Den Sociale Investeringsfond Hans Henrik Woltmann sagde: ”Vi skal have fokus på, hvad der virker, og hvad det er, som skaber forandring”. Viden om effekt og tidlig investering i mennesker blev på tværs af panelet belyst som afgørende forandringsnøgler for at hjælpe børn i voldsramte familier. ”Det bedste du kan gøre for et barn, er at give det en god familie”, sagde Camilla Dolberg Schmidt, projektchef, Østifterne. Det afgørende bliver derfor at investere i tidlige forebyggende indsatser for udsatte familier. ”Det som vi desværre ser er, at forebyggelse underprioriteres på socialområdet, men når vi kan vise, at det kan betale sig, så vil politikerne også gerne gøre noget”, sagde Hans Henrik Woltmann.

Camilla Dolberg Schmidt pointerede at for børn, der lever i voldsramte familier, er der tale om en ”akkumuleret sårbarhed”, hvor ”menneskelige omkostninger bliver samfundsøkonomiske omkostninger”, som Hans Henrik Woltmann udtrykte det. Indlysende må være, at ”selvfølgelig sparrer vi penge, når børn ikke vokser op i voldsramte familier”, udtalte Pernille Skipper, ligestillings-, social- og psykiatriordfører, Enhedslisten.

Vi hørte fra de unge selv, hvordan møder kan forandre liv, og hvordan det kræver relationer at kunne vokse. At et fællesskab som ikke er betinget, og en voksen, som er der og tror på dig over længere tid, er afgørende for, at man tror på sin egen værdi som menneske. De unge fortalte, hvor vigtigt det er at blive mødt i øjenhøjde, og ikke med hovedet på skrå eller som et nummer i rækken.

”Hun kendte mine dæmoner, og jeg kendte hendes. Det var en gensidig relation.” – Stefan, ung om mødet med en voksen, som mødte ham i øjenholde.

Flere skal have en chance

Vi talte om velfærd med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov, og hvordan vi får bedre velfærd for færre penge. Aarhus Kommune Familiecentret har turde gå nye veje og arbejde relationelt i deres møde med sårbare familier. Man kan ikke flytte andre mennesker. Mennesker kan flytte sig selv, hvis de får de rigtige rammer. Vi skal turde møde mennesker på en anden måde.

”Vi skal være os selv.” – Marianne Jelved, medlem af Folketinget og fhv. minister, Radikale Venstre

Knud Aarup, fhv. direktør i Socialstyrelsen lagde vægt på, at ”når mennesker skal hjælpes, er det ikke en ydelse, det er en mulighed”. Han pointerede at for at hjælpe flest muligt bedst muligt, så må vi bevæge os videre fra at nøjes med at være glade for at skabe mønsterbrydere til at forvente at flere skal med – flere skal have en chance.

Erfaringerne fra Familiecentret i Aarhus Kommune har vist, at når vi tror på hinanden, så kan vi sige de svære ting til hinanden, fortalte Mette Lybech, afdelingsleder i Familiecentret, Aarhus Kommune.

Hvem har ansvaret?

Vi debatterede børn og unges mistrivsel, og om systemet kan stilles til ansvar. Vi hørte fra forældre om vigtigheden i at blive mødt af en tidlig nysgerrighed. Et menneske, som tør kigge i øjnene og stille spørgsmål. Når man taler om et løft af socialområdet, kan det som forældre til et barn i mistrivsel næsten komme til at lyde provokerende, fortæller Bibi Henriksen Saugman.

”Et løft er at bygge en 1. sal ovenpå en stueetage, som virker. Men fundamentet (på socialområdet) er i stykker.” – Bibi Henriksen Saugman, mor

Eik Møller, kommunaldirektør, Ballerup Kommune fortæller, at evnen til samarbejde på tværs rummer udfordringer for kommunerne, ligesom faglige hierarkier og manglende viden om effekt gør det svært for systemet.

”Civilsamfundet rummer en nøgle til et bedre børneliv. – Henriette Christiansen, direktør, Egmont Fonden

Fondene skal være modige og ydmyge omkring, hvor børnene er i dag, og så skal vi stå på børnenes side, pointerede Henriette Christiansen.

Vi hørte fra de pårørende selv, at de oplever at stå alene med et for stort ansvar. Hvor magtesløst det føles at blive degraderet fra mor til hjælpende pårørende, og at der med ansvaret hverken følger indflydelse eller handlemuligheder. Familierne oplever et kludetæppe af løsninger og professionelle, hvor de tabes i overgangene mellem systemets kasser og siloer. Hjælp og tryghed i overgange mellem indsatser og professionelle vil kunne reducere usikkerhed i familierne.

Effekt frem for aktivitet

Vi har debatteret Sociale Investeringer sammen med Den Sociale Kapitalfond, Poul Schmith Kammeradvokaten, Den Sociale Investeringsfond, Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune og Eva Kjer Hansen. Jacob Bundsgaard beskrev behovet for en national outcomes fund, hvor vi sammen bærer risikoen, og effekten af investeringerne kommer socialområdet til gode. En iagttagelse som panelet var bredt enige omkring. Vi skal måle på forandringerne af vores indsatser og hvem, der er bedst til at hjælpe.

”Vi skal bruge pengene på den indsats, som betaler sig.”  – Hans Henrik Woltmann, investeringschef, Den Sociale Investeringsfond

Line Berg Madsen, partner og advokat, Poul Schmith Kammeradvokaten udtalte: ”Efter det grønne kommer hjerteblodet.”

Moderator i debatten Noa Redington uddelte gratis millioner – og ikke i den lave ende af skalaen men mere bestemt 50 millioner kroner. Line Berg Madsen satte lys på nødvendige særlige kompetencer, og David Dietz, partner, Den Sociale Kapitalfond Effekt investerede millionerne i beskæftigelsesindsatser i parallelsamfund med høj risiko og mulighed for stor effekt.

AskovFondens indsats Dialog mod Vold fik tildelt alle 50 millioner kr. af Eva Kjer Hansen som investering i børn og voldsramte familier. David Dietz underbyggede Eva Kjer Hansens investering i Dialog mod Vold ved at stemme i, at det vil Den Sociale Kapitalfond også gerne investere i.

AskovFonden er vendt hjem fra et Folkemøde, hvor vi satte kvalitet i sociale velfærdsløsninger på dagsordenen. Vi er taknemmelige for alle stemmer, vi har hørt. Bogen er fuld af nye møder, og vi glæder os til at arbejde videre med nye såvel som eksisterende samarbejdspartnere, så vi sammen kan skabe verdens bedste velfærdssamfund.