DE ENGAGEREDE HOS KBH+

Af Tea Fromholt, Projektleder & Lene Stavngaard, Direktør, AskovFonden KBH+

Hos AskovFonden KBH+ møder vi mange forskellige unge. Vi ser de henviste, de frivillige og dem som selv opsøger os, men som helst vil være anonyme. Vi møder både Ali og Anders, der har flere fængselsdomme bag sig, og som gerne vil finde en vej ud af den kriminelle løbebane. Vi møder Anisette, som skal afsone samfundstjeneste og Anne, der har klaret sig godt gennem tyve års skolegang, men som ikke rigtigt kan finde en mening med det hele. Vi møder også Alex, som bukkede under for konkurrenceræset og præstationspresset eller Annika, der ikke længere tør at gå ud af sin lejlighed. I KBH+ findes et kulturmiljø, som de unge selv er med til at forme, hvor musik, kreativitet, visuel kunst, teater og bevægelse er platformen for fortællinger, udvikling og aktiv ungdomsdeltagelse.

I KBH+ arbejder vi med og for en mangfoldig gruppe af unge, der står både udenfor og indenfor samfundets etablerede rammer. Vi vil i denne tekst nuancere ideen om, hvad samfundsengagement egentlig er. Vi vil bryde med tanken om, at samfundsengagement ser ud på en særlig måde, eller er noget man enten har eller ikke har. Vi tror på, at unge engagerer sig på forskellige måder i fællesskabet omkring dem, og at samfundsengagement kan understøttes og hjælpes på vej om du er psykisk sårbar, frustreret akademiker eller tidligere kriminel. Sidst men ikke mindst vil vi lytte til, hvad de unge egentlig selv siger om at få plads og genvinde troen på sig selv.

 

At deltage i samfundsrelaterede aktiviteter?

Når vi tænker på samfundsrelaterede aktiviteter er det med en forståelse af, at det kan betyde mange forskellige ting for unge med helt forskellige udgangspunkter. For nogle unge kan det at få et projekt eller event op ad stå i lokalsamfundet, blive en del af Venligboerne, demonstrere mod gymnasiereformen eller deltage i den offentlige debat om kontanthjælpsloftet være ensbetydende med at deltage aktivt i samfundet. Det kan for nogle unge være en del af et samfundsengagement, at kunne være noget for nogen, ved at lægge frivillige timer i Ventilen og tage kampen mod ensomhed op. For andre kan blot det at mene noget, som man har mod på at dele med andre eller få sig et arbejde, hvor pengene er hvide, være en mulighed for at blive optaget i det etablerede samfund. I KBH+ arbejder vi til dagligt med at give unge en stemme uanset om de står på kanten af samfundet eller allerede er indenfor i varmen. Når unge har styrken og modet til at tage ansvar for deres eget liv kombineret med troen på at deres bestræbelser kan gøre en forskel, begynder engagementet at vokse, og det er her unge begynder at deltage. Gennem løbende samtaler med en relationsarbejder i KBH+, støttes den enkelte unge i at deltage i aktiviteter, der over tid giver den unge erfaring med at være en del af et fællesskab, have betydning for andre og ikke mindst at se, at det man havde mistet troen på, godt kan lade sig gøre. Aktiviteterne kan være alt fra deltagelse i et kreativt værksted, yoga eller videoforløb, det at få en nabofestival op at stå til det at komme dagligt på en praktikplads. Behovene er forskellige og de unges rejser gennem KBH+ er aldrig ens. Men gennem tætte relationer og udviklende aktiviteter får den enkelte erfaring med at kunne gøre en forskel for sig selv og andre.

 

”Som jeg har oplevet det, qua mit møde med KBH+ som såkaldt udsat ung, så møder I os, der kommer hos jer som mennesker, der har ressourcer og drømme. I tager os seriøst. At I møder os, der kommer i en ret sårbar situation, som nogen, der kan noget, gør at vi faktisk tror på det. Og at vi GØR! Hvad jeg har oplevet hos jer, gør at jeg ikke bare sidder på mine arme og drømmer. Men at jeg har lyst til at ruske i folk, og få dem til at tage unge mere seriøst. Og at jeg tror på, jeg kan.”

 

Citatet ovenfor er skrevet af en ung, der først kom i AskovFonden KBH+ som henvist fra et jobcenter og sidenhen har engageret sig både i arbejdet og aktiviteterne i KBH+, men også i andre NGO´er og ungdomsfællesskaber udenfor vores organisation. KBH+ er nemlig et sted for unge, som vil udvikles, nå deres drømme, starte på en frisk eller har brug for et arbejde. Vi danner sammen rammen for fællesskaber, hvor det er en værdi at være forskellige, fordi vi skal inspireres af nogen, der ikke ligner os selv.

I KBH+ kan unge få en hjælpende hånd uanset om de er boligløse, forvirrede, engagerede, vrede eller opgivende. Vi støtter de unge i at tage del i det samfund, som de har levet på kanten af, eller som de har svært ved at finde deres retning i. For manges vedkommende handler det i første omgang om at opbygge eller genopbygge styrken og modet til at tage ansvar og ejerskab for eget liv. Gennem selvindsigt opstår udsyn. Et vigtigt princip i vores arbejde, er at vi allerede ved den første kontakt er nysgerrige på, hvad den unge kan, fremfor det vi eventuelt kunne synes, at de skulle lære. Ingen mennesker er tomme skaller, der skal fyldes, men alle har erfaringer og ressourcer, der kan sættes i spil, og vi tager udgangspunkt i, at de unge kan noget, som kan bruges og være værdifuldt for samfundet. Selvom Allans cv er blankt, da meget af hans liv har været på den forkerte side af loven, kan vi måske få at vide, at han taget sig af sine mindre søskende, oplever stor tillid blandt sine venner eller ved en helt masse om biler. Hvis vi tør spørge,  og se det som ressourcer frem for ligegyldige oplysninger, kan vi sammen med Allan, opbygge et cv ud fra det han kan og lægge en plan der ud fra. At forandringsnøglen ligger i relationen og det at være oprigtigt nysgerrig på den enkelte unge kan lyde virkelig banalt. Faktum er dog, at når vi spørger de unge, der på egen krop har oplevet at være en sag i systemet, har de ikke mødt denne tilgang før.

 

Et pusterum fra præstationssamfundet

En del af de unge, der kommer på KBH+ er en del af en generation, der hele livet har fået at vide, at de har så mange muligheder. At de kan vælge og vrage på de bugnende hylder af muligheder indenfor uddannelse, job og selvrealisering. Bagsiden af mulighedernes mekka har for nogle unge været et stigende præstationspres. Et pres i forhold til at vælge det rigtige, præstere optimalt og leve op til egne og andres forventninger.  Paradoksalt nok har præstationssamfundet for mange skabt så snævre rammer for det at præstere, at det har virket modsat. I stedet for at fremme lysten og evnen til at præstere, tage chancer og prøve sig selv af, har det modarbejdet den.

I KBH+ er vi optagede af at skabe et mulighedsrum for en gruppe unge, som sidder fast i hamsterhjulet eller har stirret sig blind en fastlåst identitet, som de gerne vil udfordre. Det kan dreje sig om at udfordre sin identitet som kriminel eller bandemedlem og prøve sig selv af som radiovært eller gartner, eller udfordre sin identitet som reflekterende akademiker ved at få en kulturevent op at stå fra idéudvikling til praktisk afvikling. Når vi møder unge med tillid til, at de kan noget, skaber det en lyst hos den unge til at gøre noget og måske få nogle nye erkendelser om sig selv og andre.

 

Fra systemvelfærd til relationsvelfærd

I AskovFonden arbejder vi på tværs af alle afdelinger med det vi kalder relationsvelfærd. AskovFonden er en NGO, der udvikler løsninger på samfundets aktuelle sociale problemer. Vores løsninger bygger på relationer til udsatte borgere i Danmark med det mål, at de får styrken og modet til at tage ansvar for deres eget liv og det samfund, de er en del af. I modsætning til systemvelfærd, hvor det enkelte må tilpasse sig det etablerede systems regler, rammer og muligheder for at få hjælp, har vi relationen i fokus. Administrerende Direktør Helle Øbo siger: Når den sociale arv skal brydes, ved vi, at det kræver tilstedeværelse af relationer, som er bæredygtige, stabile og kontinuerlige. Vi ved også, at alle mennesker har brug for at føle sig værdifulde, være en del af et fællesskab, have mulighed for at engagere sig og være noget for nogen.”

Vi tror på, at relationen er afgørende for forandring, og at det er det enkelte menneske, der kender sine egne ressourcer bedst. Derfor er helt centralt, at vi gennem kvalificeret sparring støtter den enkelte unge i at finde den vej, der kan skabe den bedste og mest positive individuelle forandring. I KBH+ kan du møde alt fra en socialrådgiver til professionelle kunsterne og alle fungerer som relationsarbejdere. Det betyder blandt andet, at vi løbende holder samtaler, vejleder og støtter den enkelte unge i sit forløb på KBH+. At være relationsarbejder er mere end det vi traditionelt kender som en mentor, da vi ikke kun er der for at overføre viden og erfaring til de unge, men også har en stor opgave i at lære af de enkelte unge, vi møder. En relation er ikke en ensrettet gade.

Udover relationsarbejdet faciliterer vi fællesskaber på tværs af unge, der ikke normalt vil møde hinanden. Vi tror på, at det i høj grad er i mødet med andre unge at man udfordrer sig selv, sine værdier og antagelser, og hvor man løfter blikket og bliver inspireret til det, man ellers ikke troede var muligt. Den styrke der opstår, når man sammen med en gruppe går fra abstrakt idé til konkret handling er et fundament for fremtidig handling. Som en ung har beskrevet det:

 

”KBH+ er en juicepresser, hvor vi kommer ind som blandede frugter og grøntsager. En slags drømmecentrifuge. Vi unge kommer ind, møder andre unge, bliver slynget rundt i de projekter I og vi laver, og kommer ud som kapow! Frisk juice med bid i, der giver liv til vores drømme. I engagerer jer i os, og udbyttet er at vi tager os selv ret seriøst og engagerer os i verden omkring os.”

 

 

Et trygt og udfordrende rum

KBH+ er et hus som eksisterer for og holdes i live af unge. Derfor er vi optagede af, at skabe nogle inkluderende rammer, hvor brugerne sætter deres præg på både form og indhold. Vi må aldrig blive så professionelle, at al styring og alle beslutninger sker ”oppefra og ned”. Vi skal turde give slip på en vis kontrol og lade de unge have frihed og ejerskab til at sætte deres egne kulturevents i søen og sætte deres præg på indretning osv. Aktiv ungdomsdeltagelse handler ligeså meget om, at ”de voksne” tør at give slip…

 

”Helt fysisk er der heller ikke særlig voksenpænt eller designermøbellækkert i KBH+ – det er et sted, hvor væggene, i hvert fald udenfor, formes af unge. Hvor vi er med til at forme, hvordan der skal se ud. Og I ansætter også unge mennesker.  I tager os seriøst. Det gør at vi tror på os selv og vores drømme. På mange måder er der bare ret frit i Ragnhildgade. Det er nemt at komme ind og være med.” Citat fra KBH+ ung

 

Uanset om det handler om de fælles fysiske rammer eller om den enkeltes unges rejse i KBH+, så sidder vi ikke inde med ”de rigtige svar” eller ”den rigtige vej frem”, men vi arbejder med og for unge, der gennem empowerment får mulighed for både at flytte sig fagligt og personligt. KBH+ er på mange måder et pusterum fra præstationssamfundet. Et åndehul, hvor unge kan lege, drømme og prøve sig selv af under trygge rammer. Men KBH+ er og skal ikke være afkoblet fra samfundet omkring. Tværtimod er koblingen til eksterne arbejdsgivere, der kan bidrage med jobs og praktikpladser, mentorer, der kan bidrage med konkret faglig viden og netværk og kunder, der oplever konkrete behov eller potentialer, som de unge på KBH+ Projektakademiet kan imødekomme helt centrale.

Et eksempel er KBH+ Projektakademiet, hvor de studerende fra dag ét bliver kastet ud i at skulle løse en konkret opgave, der bunder i et defineret behov eller potentiale for en forening, virksomhed eller offentlig institution på Nørrebro. Der er noget på spil, og vi tror på, at de studerende kan lykkes. Men der er også plads til at fejle. Faktisk tror vi på, at der er rigtig meget læring at hente i de ting, der i mødet med virkeligheden ikke går efter planen. Ud fra helt konkrete erfaringer med at sætte forandringsskabende projekter i søen, bliver de studerende løbende vejledt i at blive klogere på deres såkaldte ”sweet spot”. Det sted, hvor de laver noget de brænder for, noget som de er gode til, og ikke mindst noget samfundet har brug for. På Projektakademiet er samfundet vores klasseværelse. De studerende bliver undervist i projektplanlægningsværktøjer, trænet i praksis og tvunget til løbende at reflektere over praksis.

Kort sagt fungerer KBH+ altså på én og samme tid som et pusterum fra samfundet og en meningsfuld brobygning til samfundet. Vi er et udviklingsrum og et eksperimentarium, som sætter nogle andre præmisser op, end dem som mange unge er vant til. Et sted, hvor unge bliver klogere på sig selv, bliver støttet i, at tage ansvar og ejerskab for eget liv for dermed at kunne deltage og engagere sig i fællesskabet omkring dem.

 

Artiklen er fra bogen: DE ENGAGEREDE – 22 fortællinger om engagement af den danske ungdom. Udgivet af Ungdomsbureauet.

Læs hele bogen her

Du kan se mere om Ungdomsbureauet her