MIR: Hvorfor er der behov for 360 grader?

AskovFondens MIR skoler har 13 års erfaring som et af de mest specialiserede dagbehandlingstilbud og skoletilbud, man kan tilbyde i dag.

Vi har specialiseret os i at skræddersy indsatsen, så vi lykkes med at hjælpe de mest udsatte skolevægrende elever tilbage til et meningsfuldt liv. Det gør vi ved at møde eleverne i deres håb og drømme og langsomt bygge en bro tilbage til et liv, hvor de oplever at være ligeværdige og betydningsfulde for det omkringliggende samfund.

Vi møder ofte eleverne, når en lang række af andre tiltag er prøvet af – og har vist sig at være uden tilstrækkelig effekt. Vi møder børn og unge, der gang på gang har oplevet nederlag i deres egen mestringsforventning, og som ikke længere har tilknytning til andre end egen familie. De har mistet tilliden til systemet, til skolen og lærerne og til deres sagsbehandlere. De mange års slid og skolevægring sætter dybe spor.  En lang række oplagte indsatspunkter er altså forpasset, og det komplicerer behandlingsarbejdet.
Ligeledes ser vi familierne være nedbrudte efter mange års mistillid og manglende forståelse og anerkendelse, og hvor de fortvivlede leder efter et sted, der kan magte opgaven og hjælpe dem tilbage på rette spor. Vi ser forældre, der har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet, og jo længere tid der går, jo sværere er det at komme tilbage. Vi ser også søskende blive underprioriteret, fordi alle kræfter og ressourcer rettes anden vej.

Tallene taler for sig selv

Antallet af børn og unge med både bekymrende skolefravær og massiv skolevægring er voldsomt stigende. Undersøgelser fra bl.a. VIVE, Socialstyrelsen og Institut for menneskerettigheder viser, at der er akut behov for en ændring i vores måde at gribe denne problematik an på. Vores nuværende indsatser er mangelfulde, forsinkede, bekostelige og ikke mindst katastrofale for en lang række unge mennesker og deres familier. Hertil kommer at de er direkte anledning til en betydelig omkostning for vores samfund. Argumenterne for at revurdere og skifte taktik er entydige, men alligevel har vi accepteret, at tingene er status quo. 8 procent af en børneårgang gennemfører ikke folkeskolen eller får ikke en ungdomsuddannelse (Aarup, Knud 2017). De mangler den rette støtte og indsats for at kunne lykkes. Tager man i betragtning, at et liv i udenforskab potentielt set koster samfundet min. 7,3 millioner pr barn i et livsforløb, er der tale om en massiv samfundsøkonomisk gevinst, hvis vi lykkes med at udvikle en forebyggende indsats.

Den skræddersyede indsats

Derfor har vi udviklet et koncept, ”360 grader”. Idéen har til formål at re-tænke hele vores behandlingsindsats og målrette den dér, hvor behovet er størst – og måske vigtigst af alt når behovet er størst. Metoden har potentiale til at forandre hele den gængse strategi i Danmark og forhåbentlig ændre kursen hos mange unge og deres familier med.

Konceptet 360 grader ønsker at sætte helt nye standarder og principper for vores måde at arbejde med børn/unge, der er i skolevægring samt deres familier.  Tanken er, at 360 grader skal fungere som en helhedsorienteret indsats og således agere primær platform for hele den handlingsproces, der iværksættes. 360 grader er indsats, der kan bevilges via socialforvaltningen og bevilges, når et barn har bekymrende skolefravær og ikke profiterer af f.eks. back to school eller lignende tiltag. 360 grader tilbyder barnet/den unge en skræddersyet indsats med afsæt i de problematikker og den kompleksitet, der ofte ligger til grund for bekymrende skolefravær. Ligeledes tilbydes hele netværket, særligt forældre og søskende en behandlingsindsats, der sikrer dem den nødvendige viden og mestringsstrategier, så de undgår at blive en del af et potentielt skolevægrende mønster, får redskaberne til at arbejde aktivt hjemme og oplever ejerskab og medinddragelse.  360 grader vil stoppe den bagvedliggende årsag til kontinuerligt bekymrende skolefravær, inden det udvikler sig til reel skolevægring ved at samle indsatserne til barnet/den unge og familien under samme tag og med én indgang.

Lea Køhn // Direktør på MIR

Mir skolerne kort fortalt

  • MIR er et højt specialiseret dagbehandlingstilbud med intern skole.
  • Vi har 2 enheder, Naturskolen og Hjortholmsvej, hvor vi dagligt hjælper ca. 50 børn og unge.
  • MIR er VISO leverandører. Hvilket betyder at vi tilbyder rådgivning i særligt udvalgte og komplicerede sager om børn og unge med udfordringer og behov.
  • Vores speciale er normaltbegavede børn/unge med ASF, AD(H)D, socio-emotionelle vanskelige og med massive kombinationsproblematikker, bl.a. skolevægring, OCD og selvskadende adfærd.
  • Vi tilbyder ligeledes en målrettet behandlingsindsats til familierne.
  • Vi skræddersyr indsatsen til det enkelte barn/ung med afsæt i deres håb og drømme.
  • Vi er udeskole-certificeret via DGI, og arbejder med at flytte læring ud af det traditionelle klasserum, da det er virksomt for børn/unge med dårlige skoleerfaringer.

Sådan får du en plads på MIR skolerne

MIR skolernes værdigrundlag